Het denken over seksuele – en genderdiversiteit is in de afgelopen decennia sterk veranderd. Daar waar homoseksualiteit vroeger een taboe was, is dit in steeds meer kerken een bespreekbaar onderwerp geworden. Toch kan de dialoog over dit onderwerp theologische of pastorale vragen oproepen. Wat doe je als een gemeente- of parochielid aangeeft te worstelen met zijn of haar geaardheid? Wat staat er nou precies over in de Bijbel? Moeten we homorelaties inzegenen? Dat zijn zo maar wat vragen die zich ook in uw gemeente of parochie kunnen aandienen of waar u misschien al mee te maken hebt gehad.

Aan de slag

Niet in elke christelijke gemeente is het vanzelfsprekend dat lhbt besproken kan worden. Dit kan lastig zijn: het roept misschien dilemma’s op over theologie versus pastorale zorg of het kan leiden tot discussies over de ‘juiste’ interpretatie van verschillende teksten uit de Bijbel. Maar de zoektocht naar een antwoord op deze dilemma’s kan uw gemeente ook verrijken en verbinden. De dialoog kan ervoor zorgen dat ook lhbt’ers weten dat ze er mogen zijn en dat ze gesteund worden door de gemeente of parochie waarbinnen ze zijn opgegroeid. Dat gevoel van je welkom voelen is niet altijd vanzelfsprekend (zie kader). Als u overweegt dit gesprek te openen, dan is de volgende vraag: hoe pakken we dat aan?

Als je christen én homo (m/v), bi of trans bent…

Christelijke lhbt’ers hebben last van een loyaliteitscon ict: ze willen loyaal zijn aan wie ze diep van binnen zijn, maar ook aan de kerk waarvan ze vrezen dat die hen af zullen wijzen. Die vrees is niet helemaal onterecht. Uit onderzoek blijkt namelijk dat lang niet alle kerken lhbt’ers en lhbt-relaties al accepteren (SCP, 2014; Beiboer, 2016). Ook blijkt dat respondenten die zelf lhbt’ers in hun gemeente kennen homoseksualiteit en homorelaties minder vaak afkeuren dan als dat niet het geval is (Beiboer, 2016). Dit lijkt erop te wijzen dat pastorale vragen van lhbt’ers binnen de gemeente een denkproces in gang zetten dat uiteindelijk leidt tot meer acceptatie.

Themabijeenkomst Genderdiversiteit

 

De Nashville-verklaring heeft in heel kerkelijk Nederland heftige reacties opgeroepen. Veel gemeenten en parochies vragen zichzelf af wat hun standpunt is over seksuele en genderdiversiteit en hoe zij met vragen en verzoeken van hun gemeenteleden op dit onderwerp moeten omgaan. Gender is een relatief nieuw thema waar minder over gesproken wordt dan over homoseksualiteit. De werkgroep van COC Twente-Achterhoek organiseert daarom een themabijeenkomst voor iedereen die vanuit een kerkelijke rol of vanuit eigen ervaring te maken heeft met genderdiversiteit.

Hokjesdenken
Wanneer gemeente- of parochieleden niet voldoen aan verwachtingen over man- en vrouw-zijn, kan dit voor ongemak zorgen in de gemeenschap, omdat deze ingaat tegen de man-vrouwnormen die we vanuit het geloof, omgeving en media hebben meegekregen: is het onderscheid tussen mannen en vrouwen wel zo zwart-wit? Welke normen hebben we precies? Welke impact hebben woorden en gedrag op hen die zich niet thuis voelen in het hokje ‘man’ of ‘vrouw?

We bieden een programma aan voor een bijeenkomst op uw eigen locatie.
In deze bijeenkomst willen we het thema “Gender” zonder oordeel met elkaar verkennen aan de hand van feitelijke informatie, persoonlijke verhalen en vanuit situaties uit de (pastorale) praktijk van parochies en gemeenten: wat doe je als gemeente wanneer een transgender-gemeentelid vraagt om in een viering de zegen over zijn/haar nieuwe naam uit te spreken? Hoe kun je ouders ondersteunen tijdens het transitieproces van hun kind? Hoe kunnen we het gesprek in de gemeente over gendernormen op gang brengen?

De bijeenkomst is gericht op voorgangers, ouderlingen, jeugdwerkers en anderen die vanuit een kerkelijke rol vragen kunnen krijgen over gender. Daarnaast kunt u lhbt+’ers uitnodigen die hun ervaringen met genderdiversiteit in de kerk willen delen.

 

 

Wat kunt u in uw gemeente doen?

Hoe u het beste dit onderwerp kunt bespreken, hangt af van uw gemeente of parochie. Er is dus geen standaardrecept. Verschillende factoren spelen een rol, zoals uw inschatting van de standpunten over lhbt in uw gemeente of parochie, hoe er met vergelijkbare thema’s wordt omgegaan, en of er doorgaans externen betrokken worden bij dit soort discussies. Hieronder hebben we enkele mogelijkheden op een rijtje gezet, zodat u de aanpak kunt kiezen die het beste bij u past. We onderscheiden drie mogelijkheden: we doen het zelf, we doen het samen en we sluiten aan bij bestaande activiteiten.

We doen het zelf
We reiken suggesties aan om als gemeenschap aandacht aan lhbt te besteden. Voor aparte themabijeenkomsten kunnen we bijvoorbeeld discussieformats en ervaringsverhalen aanreiken, voor kerkdiensten liturgiesuggesties. We horen graag hoe we u het beste kunnen ondersteunen.

We doen het samen

Thematische bijeenkomst, viering of zondagsdienst

We vullen samen met u een thematische bijeenkomst, viering of zondagsdienst in. Bij een thematische bijeenkomst kunnen we een christelijke lhbt’er uit ons netwerk vragen zijn of haar persoonlijke verhaal te vertellen of (een deel van) de discussie leiden; we kunnen samen met u een dienst samenstellen waar dit onderwerp aan de orde komt op een manier die bij uw gemeente past. Deze dienst laat de deelnemers zien dat lhbt’ers onderdeel zijn van de kerk en dat ze welkom zijn.

Ondersteuning bij beleidsvorming en organiseren van een dialoog

Het bespreekbaar maken van lhbt, beleid formuleren over dit onderwerp en beslissingen nemen in pastorale situaties waarbij lhbt een rol speelt is niet gemakkelijk. Hoe voorkom ik tweespalt in de gemeente? Hoe zorg ik voor een kerkgemeenschap waar ook lhbt’ers zich welkom voelen, zonder dat ik de afbreuk doe aan de sentimenten van andere gemeenteleden? We kunnen u advies geven de beleidsmatige kant en over hoe u dit procesmatig kunt aanpakken. Daarnaast kunnen we onze ervaringen met u delen als het gaat om pastorale vragen rondom lhbt.

We sluiten aan bij bestaande activiteiten

We nodigen u en uw gemeenteleden van harte uit deel te nemen aan bestaande activiteiten die (mede) door de werkgroep worden georganiseerd. We geven ze hieronder in het kort weer.

Regenboog viering

Een keer per jaar organiseren we een kerkdienst gericht op christelijke lhbt’ers en andere geïnteresseerden. Voor hen voelt het samen kerk zijn en zich welkom voelen aan als een warme deken. In 2020 zal deze plaatsvinden in het najaar.

Thema avond

We organiseren open themabijeenkomsten gericht op het vergroten van de acceptatie van lhbt. Dat doen we door goede informatie te geven en op een respectvolle manier met elkaar in gesprek te gaan.

Wanneer deze zal zijn is nog niet bekend.

Het thema is dan: Genderdiversiteit

Ouders van lhbt’ers

Ouders van christelijke lhbt’ers zien vaak de worsteling van hun kind met hun geaardheid, terwijl ze zich niet alleen zorgen maken over de negatieve reacties die ze tegen zullen komen, maar ook over hoe lhbt zijn past binnen hun geloof. De werkgroep tracht ouders van christelijke lhbt’ers bij elkaar te brengen. Graag komen we met ouders in contact!

In gesprek

Welke aanpak u ook kiest, we gaan graag met u in gesprek om de mogelijkheden te bespreken. Op basis van onze ervaring met andere gemeentes kunnen we u adviseren over de meest geschikte aanpak. Daarnaast hebben we goed zicht op de psychosociale problematiek waar christelijke lhbt’ers mee te kampen hebben.